SLEVA NA VŠE 5% S KÓDEM "LOOK" - DOPRAVA ZDARMA PŘI NÁKUPU NAD 1500KČ - POZOR! EXKLUZIVNĚ POUZE V NAŠEM OBCHODĚ: PORAĎTE SE S PROFESIONÁLNÍ CERTIFIKOVANOU KOSMETIČKOU, KTERÁ JE ONLINE PŘIPRAVENA VÁM POMOCI SE VŠÍM, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KOSMETICKÝCH PRODUKTECH. POMŮŽE VÁM NAJÍT PRODUKTY VHODNÉ PRO VAŠI PLEŤ. MŮŽETE JI KONTAKTOVAT PROSTŘEDNICTVÍM CHATU V PRAVÉM DOLNÍM ROHU. NESTYĎTE SE ZEPTAT A ZÍSKAT CENNÉ INFORMACE ZDARMA!  

Zásady ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len"GDPR") je spoločnosť #LOOKSOGOOD s.r.o. IČO: 10759000 so sídlom Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha (ďalej len"prevádzkovateľ").

2. Kontaktné údaje správcu sú

Adresa: Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha

E-mail: info@looksogood.cz

Telefón: +420 727 839 109

3. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov. Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov sú:

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe vybavenia vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné, kontaktné a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III. Právny základ a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.

2. Účelom spracúvania osobných údajov je

 • spracovanie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových činností.

3. Neexistuje/neexistuje žiadne automatické individuálne rozhodovanie zo strany prevádzkovateľa v zmysle článku 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste udelili výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • na obdobie pred odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, ktoré nesmie presiahnuť .... rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • zapojení do dodávok tovaru/služieb/platieb podľa zmluvy,
 • poskytovanie služieb prevádzky e-shopu (Shoptet) a ďalších služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 • poskytovanie marketingových služieb.

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových služieb / poskytovatelia cloudových služieb.

VI. Vaše práva

1. Podľa podmienok GDPR máte

 • právo na prístup k vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.

2. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky bezpečnosti osobných údajov

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v papierovej podobe, najmä ...

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím políčka súhlasu prostredníctvom online formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke a zároveň zašle novú verziu zásad ochrany osobných údajov na e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1.1.2022

Diagnostika pleti zdarma a online